Neuroæstetikkens betydning for opfattelsen af ansigtsskønhedsidealer og kosmetisk kirurgi

Forfatter: 
Alia Hussain
Hovedvejleder: 
Adam Bencard, Medicinsk Museion (SUND)

RESUMÉ

Formålet med denne bacheloropgave er, at undersøge hvilken betydning neuroæstetikken har for vores opfattelse af ansigtsskønhedsidealer og den kosmetiske kirurgi. Der vil være særligt fokus på emnerne 'fortolkning' og 'ensartethed'.
I løbet af de sidste 15-20 år er der, gennem den neurofysiologiske målemetode functional Magnetic Resonance Imaging, fundet resultater som tyder på, at perceptionen af ansigtsæstetik ikke er så individuel som hidtil antaget. De fleste har hørt ordsproget: "skønhed afhænger af øjet der ser", men med de nye forskningsresultater, som bl.a. viser neural aktivitet i bestemte hjerneområder ved perception af æstetiske ansigter, vil dette altså blive anfægtet, ligesom der forskes i hvorvidt der findes et universelt skønhedsideal.
Fordi forskningsområdet er relativt nyt, er der en del usikkerhed forbundet herved. De neurofysio-logiske data skal igennem en decideret fortolkning, hvorfor konklusionerne ofte ender ud med at være enormt spekulative. Ydermere er der en mulighed for, at forskeres fortolkning generelt slet ikke er så upartisk og neutral som der bliver givet udtryk for i forbindelse med videnskabelig forsk-ning. Herudover viser undersøgelser, på baggrund af morphingteknikken, at det er det gennemsnit-lige ansigt der opfattes som æstetisk.
Videnskaben, og herunder medicinen, er ligesom så meget andet, underlagt politisk, social og kulturel mode, hvorfor det ikke er tilstrækkeligt at se på neurofysiologiske måledata og undersøgelser. Derfor vil jeg i denne opgave, sætte de to fornævnte emner i kontekst og bl.a. se på dem fra forskellige perspektiver.

ABSTRACT

The purpose of this bachelor thesis is to examine what impact neuroaesthetics has on our percep-tion of facial beauty and cosmetic surgery. The main focus will, in particular, be on the subjects ‘interpretation’ and ‘averageness’.
During the last 15-20 years, studies using functional Magnetic Resonance Imaging, have shown results indicating that the perception of facial beauty isn’t as individual as previously thought.
Most people are familiar with the proverb "beauty is in the eye of the beholder" but the new research in the field of neuroaesthetics, which shows neural activity in specific brain areas during perception of beautiful faces, might challenge the proverb with the possibility of the existence of a universal beauty ideal.
Because research in the field of neuroaesthetics is in its initial state, there is some uncertainty related to the neurophysiologic results. The data from the research has to be interpreted in order to make sense, which often makes the conclusions very speculative and perhaps also, to a certain extent, unreliable. Furthermore, the unconscious partialness of the researchers might be expressed in their interpretation of the scientific data. Additionally, studies conducted on the basis of the morph-ing technique, proposes that is in fact the average face that is perceived as beautiful.
Science, including medicine, like many other fields, is subject to political, social and cultural influences. This is why it isn’t enough to look at neurophysiologic results and studies.
In this thesis, I will look at the two above-mentioned subjects in selected contexts and include various perspectives.

Upload din opgave her!!