Bachelor-opgaver

Allogen Knoglemarvstransplantationer - En gennemgang af de basale principper og de væsentligste komplikationer, med særlig vægt på "transplantat mod værtssygdomme"

Johnny Andersen

Jeg vil i denne opgave kigge på behandlingsformen knoglemarvstransplantation (KMT), som man med rette også kunne kalde stamcelletransplantation, da knoglemarv kun er en af kilderne til stamceller. Jeg vil kort beskrive selve proceduren og hvilke sygdomme man bruger behandlingen til, for derefter at gå i dybden med komplikationerne, med hovedvægten på Graft-Versus-Host-Disease (GVHD) - det er det største problem ved denne behandling. Derudover vil jeg belyse problemstillingen GVHD/Graf-Versus-Leukemia (GVL). Derefter vil jeg kigge nærmere på en patient med kronisk GVHD som har modtaget eksperimentel behandling med en TNF-antagonist. Jeg vil runde af med at belyse fremtidsperspektiverne for stamcelletransplantation.

VIS DETALJER
DOWNLOAD

APC-proteinets betydning for opståen af colorectal cancer

Kasper Andersen

I over 80% af alle tilfælde af colorectale cancere (CRC), både arvelige og sporadiske, ses der mutationer i APC‐genet (Adenomatous Polyposis Coli), som medfører tab af APCproteinets funktion. Man mener, at APC‐mutationer er den initierende faktor for opståen af disse CRC, da tab af APCfunktion har vidtrækkende konsekvenser for cellen. Primært medfører tab af APC‐funktion forandring af transskriptionen af en lang række gener, der medfører tab af cellecykluskontrol, nedbrydning af den ekstracellulære matrix (ECM) og dannelse af et mikromiljø der er gunstigt for videre tumorprogression (fig. 1). Desuden medfører tab af APC‐funktion, at cellen bliver genetisk ustabil,
hvilket giver grundlag for mutationer og yderligere tumorprogression. Mekanismerne bag og konsekvenser af tab af APC‐funktion i forbindelse med CRC vil blive...VIS DETALJER

DOWNLOAD

bil spil Danmark

BIL SPIL

The Fulfilling and Engaging Online Bil Spil

"Do you wish to have fun with playing bil spil? Do you wish to participate in hockey science or football? Come up to my website! " "Hiya let's competition our motorcycles, no allow it to be a automotive race. Mine is a Toyota that may be the one you have? " In the event you idea this has been a chat in a area or perhaps a between two youth wanting race for a sporting flooring, here is the angle... we were referring to an inside basket ball video bil spil, an indoor hockey sport and interior car or truck sporting performance and the like. Nowadays is the realm of bil spils online.

Each and every single video bil spil that could never be dreamed just as one...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Blodglukose kontrol hos diabetikere under hjertekirurgi

Amardeep Singh

Diabetes mellitus er den hyppigste af alle endokrine sygdomme. Den forekommer med stigende prævalens hos 5-10% i alderen 60-80 år og hos 1-2% af befolkningen som helhed. I 1995 var der 135 millioner personer med diabetes. Det forventes at tallet i år 2010 vil være steget til 213 millioner, og i 2025, vil der være 300 millioner mennesker i hele verden med diabetes. Patienter med diabetes mellitus har øget risiko for operativt indgreb. Diabetes er en velkendt risikofaktor i udviklingen af bl.a. hjerte-kar sygdomme og hjerteinfarkt. Patienter med diabetes har væsentligt øget kort- og langtidsmortalitet i forbindelse med kirurgi.

Et retrospektivt studie fra 1985 har vist at velregulerede diabetes ikke nødvendigvis er forbundet med en øget postoperativ morbiditet. En nyere belgisk undersøgelse har vist at blodglukose (BG) mellem 4,...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Dystophia myotonica - RNA patogenese

Turið Holm Johannessen

Dystrophia myotonica (DM) er den almindeligste form for muskeldystrofi hos voksne. Der findes to typer, DM1 og DM2, med mutationer i hhv. en kinase og et nukleinsyre bindende protein. Haploinsufficiens af disse gener har vist sig at være utilstrækkeligt til at frembringe den komplicerede multisystemiske fænotype, der består af bl.a. myotoni, insulinresistens, kardielle ledningsforstyrrelser og hukommelsessvækkelse. Derimod tyder mere og mere på at mutationerne, hhv. et (CTG)n-repeat i 3’-UTR og et (CCTG)n-repeat i intron 1, transskriberes og ophobes i kernen og derved påvirker regulatoriske proteiner inde i kernen. Det er især muscleblind-like protein 1 (MBNL1), CUG-binding protein 1 (CUG-BP1) og heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H (hnRNP H) der er fundet påvirket ved DM. MBNL1 bliver nedreguleret, mens CUG-BP1 og hnRNP H bliver...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Myelin inhibitorerne og deres fælles signalvej

Rúna Olsen

Nogo-A er et protein der sidder på myelinet, der omgiver axoner i CNS. Den N- og C-terminale ende er lokaliseret intracellulært, mens den midterste del, Nogo-66, er ekstracellulært. Nogo-A hæmmer regeneration i CNS. MAG er lokaliseret på samme sted på myelinet, og ligesom Nogo-A hæmmer MAG også regeneration. OMgp er den tredje og seneste af myelin inhibitorerne. Den sidder også på myelin membranen og hæmmer regeneration.

NgR er receptor for disse tre ligander. Den er lokaliseret på plasmamembranen på axonet, og sidder derved overfor de tre myelininhibitorer. Binding af liganderne fører til hæmning af regeneration. NgR har en coreceptor, p75, og det er p75 der aktiverer RhoA, der fører til vækstkonus kollaps. Der er et tredje protein i receptorkomplekset i tillæg til NgR og p75, og dette protein er LINGO-1. LINGO-1 er en...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Neuroæstetikkens betydning for opfattelsen af ansigtsskønhedsidealer og kosmetisk kirurgi

Alia Hussain

RESUMÉ

Formålet med denne bacheloropgave er, at undersøge hvilken betydning neuroæstetikken har for vores opfattelse af ansigtsskønhedsidealer og den kosmetiske kirurgi. Der vil være særligt fokus på emnerne 'fortolkning' og 'ensartethed'.
I løbet af de sidste 15-20 år er der, gennem den neurofysiologiske målemetode functional Magnetic Resonance Imaging, fundet resultater som tyder på, at perceptionen af ansigtsæstetik ikke er så individuel som hidtil antaget. De fleste har hørt ordsproget: "skønhed afhænger af øjet der ser", men med de nye forskningsresultater, som bl.a. viser neural aktivitet i bestemte hjerneområder ved perception af æstetiske ansigter, vil dette altså blive anfægtet, ligesom der forskes i hvorvidt der findes et universelt skønhedsideal.
Fordi forskningsområdet er relativt nyt, er der en del...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Primær immundefekt med nedsat immunglobulin niveu

Shahid Manan

Denne OSVAL har til formål med udgangspunkt i en beskrivelse af det normale infektionsforsvar, at give enoversigtpræget fremstilling af forhold, der har betydning for funktionen af immunsystemet, specielt det specifikke antistof-medierde imunrespons.

Der gives en beskrivelse af den cellulære basis for etablering af et immunrespons, hvorefter antistoffers roller beskrives mere indgående.

VIS DETALJER
DOWNLOAD

Pro-inflammatoriske cytokiners rolle ved udvikling af kronisk inflammatorsik tarm sygdom

Christian Lildal Carranza

Kronisk inflammatorisk tarm sygdom (KIT), dækker over de to sygdomme colitis ulcerosa (UC) og Crohn’s sygdom (CD). Selvom ætiologien for de to sygdomme er ukendt, er der mange bud på sygdommenes ophav. Et godt bud indvolverer cytokinernes kraftige indflydelse på sygdommenes patologi, men man ved endnu ikke, i hvor stor grad cytokinerne bidrager som årsag til, at KIT bryder ud. Det antydes flere steder, at defekter i cytokinreguleringen er medårsag til udviklingen af KIT. Om det så er overekspression af de pro-inflammatoriske cytokiner, overekspression af kemokinerne, forkert regulering af de regulatoriske cytokiner eller over-/underekpression af receptorerne til en af de indvolverede cytokiner, som forårsager udviklingen af KIT, er mindre let at gisne om. Man kunne håbe, at en eventuel cytokinterapi ville gøre det muligt at rette op...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Retrospektiv indsigt i de svært tilskadekomne patienter med penetrerende læsioner indbragt til Rigshospitalets TraumeCenter gennem seksårsperioden 1999-2004

Morten Engsig

Formål:
Denne opgørelse havde til formål, at evaluere de svært tilskadekomne patienter med penetrerende læsioner indbragt til Rigshospitalets TraumeCenter gennem seksårsperioden 1999-2004.

Introduktion:
Det penetrerende traume udgør en ikke negligeabel mængde af det samlede antal af patienter der gennem et år modtager behandling på et traumecenter i et urbant område, og for det ansvarlige traumeteam er disse patienter en udfordring.

TARN er en database for statistisk analyse af traumepatienter registreret på et stort antal hospitaler i Europa, og heriblandt Rigshospitalet. Denne database blev til nærværende opgave valgt som primær datakilde.

Materiale og metode:
Patientgruppen der arbejdes med er en delmængde af det samlede antal af penetrerende læsioner der har været behandlet i Rigshospitalets...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Telemedicin - Hvad er det og hvad kan det bruges til?

Espen Skalle

Telemedisin er et relativt ukjent begrep blant leger og andre helsearbeidere. Dette på tross av at telemedisin er ett av de mest ekspansive og innovative områder innefor helsesektoren i dag.

Formålet med denne OSVAL-I oppgave er å svare på hva telemedisin er, samtidig som det gies noen konkrete eksempler på telemedisinske tjenester som allerede finnes i dag. Dette diskuteres opp i mot de Danske overordnende helsepolitiske mål.

Telemedisin, eller digitalt understøttet helseytelser over avstand, beskriver på hvilken måte vi kan benytte moderne teknologi i klinisk sammenheng, helt uavhengig av sted og tid for de involverte parter. I praksis vil dette være digital kommunikasjon i form av video, bilder, tekst og lyd for å dele kunnskap, erfaringer og utføre pasientoppgaver. For legen betyr dette mulighet for et bredere og...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Upload din opgave her!!