Alle opgaver - Bachelor og Kandidatopgaver

Allogen Knoglemarvstransplantationer - En gennemgang af de basale principper og de væsentligste komplikationer, med særlig vægt på "transplantat mod værtssygdomme"

Johnny Andersen

Jeg vil i denne opgave kigge på behandlingsformen knoglemarvstransplantation (KMT), som man med rette også kunne kalde stamcelletransplantation, da knoglemarv kun er en af kilderne til stamceller. Jeg vil kort beskrive selve proceduren og hvilke sygdomme man bruger behandlingen til, for derefter at gå i dybden med komplikationerne, med hovedvægten på Graft-Versus-Host-Disease (GVHD) - det er det største problem ved denne behandling. Derudover vil jeg belyse problemstillingen GVHD/Graf-Versus-Leukemia (GVL). Derefter vil jeg kigge nærmere på en patient med kronisk GVHD som har modtaget eksperimentel behandling med en TNF-antagonist. Jeg vil runde af med at belyse fremtidsperspektiverne for stamcelletransplantation.

VIS DETALJER
DOWNLOAD

APC-proteinets betydning for opståen af colorectal cancer

Kasper Andersen

I over 80% af alle tilfælde af colorectale cancere (CRC), både arvelige og sporadiske, ses der mutationer i APC‐genet (Adenomatous Polyposis Coli), som medfører tab af APCproteinets funktion. Man mener, at APC‐mutationer er den initierende faktor for opståen af disse CRC, da tab af APCfunktion har vidtrækkende konsekvenser for cellen. Primært medfører tab af APC‐funktion forandring af transskriptionen af en lang række gener, der medfører tab af cellecykluskontrol, nedbrydning af den ekstracellulære matrix (ECM) og dannelse af et mikromiljø der er gunstigt for videre tumorprogression (fig. 1). Desuden medfører tab af APC‐funktion, at cellen bliver genetisk ustabil,
hvilket giver grundlag for mutationer og yderligere tumorprogression. Mekanismerne bag og konsekvenser af tab af APC‐funktion i forbindelse med CRC vil blive...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Bakteriel Meningitis

Mustafa Bulut

Med udgangspunkt i den seneste viden vil jeg redegøre for sygdommen bakteriel meningitis. Ud fra statistiske data fra Statens Serum Institut vil der være en beskrivelse af sygdommens udbredelse i Danmark, samt de hyppigste årsager til meningitis. Endvidere vil der være en gennemgang af den seneste forskning af patogenesen og patofysiologien for nogle af bakterierne. Til sidst vil jeg vurdere, hvilken effekt adjuverende behandling med dexatmethason har ved akut bakteriel meningitis.

VIS DETALJER
DOWNLOAD

Behandling af proksimale humerusfrakturer, herunder retrospektiv evaluering af ny osteosyntesemetode med Proximal Humeral Internal Locking System (PHILOS)

Henrik Friis Juhl

Den proksimale humerusfraktur er en af de frakturtyper, hvis behandling frembyder flest tekniske vanskeligheder og giver de ringeste kliniske resultater. Hvor korrekt behandlingen af komplicerede skaftbrug på underekstremitens knogler ofte kan give udmærket klinisk resultat, kan proksimale humerusfrakturer med selv mindre dislokation medføre væsentlige funktionelle begrænsninger for patienten. Baggrunden for de mange komplikationer, der er knyttet til behandlingen af den proksimale humerusfraktur skal findes i det komplicerede samspil mellem skulderleddets anatomi og overekstremitetens sammensatte funktionelle natur; i intet andet led i menneskekroppen er en så stor bevægefrihed forbundet med så stort krav til kraft og stabilitet som i skulderledet. Det forhold, at overarmsknoglen normalt påvirkes af træk og ikke kompression, er også...VIS DETALJER

DOWNLOAD

bil spil Danmark

BIL SPIL

The Fulfilling and Engaging Online Bil Spil

"Do you wish to have fun with playing bil spil? Do you wish to participate in hockey science or football? Come up to my website! " "Hiya let's competition our motorcycles, no allow it to be a automotive race. Mine is a Toyota that may be the one you have? " In the event you idea this has been a chat in a area or perhaps a between two youth wanting race for a sporting flooring, here is the angle... we were referring to an inside basket ball video bil spil, an indoor hockey sport and interior car or truck sporting performance and the like. Nowadays is the realm of bil spils online.

Each and every single video bil spil that could never be dreamed just as one...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Blodglukose kontrol hos diabetikere under hjertekirurgi

Amardeep Singh

Diabetes mellitus er den hyppigste af alle endokrine sygdomme. Den forekommer med stigende prævalens hos 5-10% i alderen 60-80 år og hos 1-2% af befolkningen som helhed. I 1995 var der 135 millioner personer med diabetes. Det forventes at tallet i år 2010 vil være steget til 213 millioner, og i 2025, vil der være 300 millioner mennesker i hele verden med diabetes. Patienter med diabetes mellitus har øget risiko for operativt indgreb. Diabetes er en velkendt risikofaktor i udviklingen af bl.a. hjerte-kar sygdomme og hjerteinfarkt. Patienter med diabetes har væsentligt øget kort- og langtidsmortalitet i forbindelse med kirurgi.

Et retrospektivt studie fra 1985 har vist at velregulerede diabetes ikke nødvendigvis er forbundet med en øget postoperativ morbiditet. En nyere belgisk undersøgelse har vist at blodglukose (BG) mellem 4,...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Direkte monitorering af hjernevævsilttension i neurointensiv behandling (TBI)

Ragnhild Bye Stavang

Dette litteraturstudie undersøger hvilken evidens der findes i litteraturen for anvendelsen af direkte måling af hjernevævsilttension som klinisk redskab ved behandlingen af patienter med svær traumatisk hjerneskade (TBI). Få komplikationer er forbundet med anvendelse af PbrO2. Monitorfragilitet kan medføre øgede udgifter til nye prober. Metoden giver tidlig og relevant diagnostisk information som konventionelle metoder til cerebral overvågning overser. Klinisk outcome er generelt bedre hos patienter, hvor PbrO2 monitoreres som supplement til standard TBI-monitorering. Regulære PbrO2-vejledte behandlingsprotokoller viser lovende, men ikke entydige, resultater. Monitorering af PbrO2 anbefales i kombination med standard ICP/CPP-monitorering.

VIS DETALJER
DOWNLOAD

Dystophia myotonica - RNA patogenese

Turið Holm Johannessen

Dystrophia myotonica (DM) er den almindeligste form for muskeldystrofi hos voksne. Der findes to typer, DM1 og DM2, med mutationer i hhv. en kinase og et nukleinsyre bindende protein. Haploinsufficiens af disse gener har vist sig at være utilstrækkeligt til at frembringe den komplicerede multisystemiske fænotype, der består af bl.a. myotoni, insulinresistens, kardielle ledningsforstyrrelser og hukommelsessvækkelse. Derimod tyder mere og mere på at mutationerne, hhv. et (CTG)n-repeat i 3’-UTR og et (CCTG)n-repeat i intron 1, transskriberes og ophobes i kernen og derved påvirker regulatoriske proteiner inde i kernen. Det er især muscleblind-like protein 1 (MBNL1), CUG-binding protein 1 (CUG-BP1) og heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H (hnRNP H) der er fundet påvirket ved DM. MBNL1 bliver nedreguleret, mens CUG-BP1 og hnRNP H bliver...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Ekstrahepatisk biliær atresi

Mohammad Jafar

Biliær Atresi (BA) er den hyppigste årsag til konjugeret hyperbilirubinæmi i de første levemåneder og dermed den hyppigste årsag til levertransplantation for denne aldersgruppe. Det er en progredierende, idiopatisk, nekroinflammatorisk proces som involverer en del af eller hele det ekstrahepatiske galdegangssystem og fører til diskontinuitet af afløbet og dermed til kolestase, fibrose og cirrhose. De intrahepatiske galdegange er ofte involverede (måske sekundært til de ekstrahepatiske), hvilket gør at nogen vælger blot at kalde det for Biliær Atresi.

VIS DETALJER
DOWNLOAD

Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade

Rune Sort

Formålet med dette litteraturstudie er at give en oversigt over rationalet bag anvendelsen af hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade.

Ved traumatisk hjerneskade (TBI) forstås en beskadigelse af hjernen forårsaget af et mekanisk traume. TBI er relativt hyppigt forekommende (1.693 tilfælde i Danmark i 2002) og er en af de hyppigste årsager til død og invaliditet blandt yngre mennesker. Svær TBI medfører ofte forhøjet intrakranielt tryk (ICP), en livstruende og akut behandlingskrævende tilstand. Forhøjet ICP medfører sekundær hjerneskade, og ukontrolleret stigning i ICP er den hyppigste dødsårsag blandt hjerneskadede.

Fordelene ved optimal behandling af forhøjet ICP er derfor åbenlyse både for den enkelte patient og fra en samfundsøkonomisk synsvinkel En hjørnesten i...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Hysteriets eksistens

Nadia Lyhne Larsen

Jeg har i min gennemlæsning af litteraturen på området, historisk som medicinsk, undret mig over det manglende fokus på patienternes problemer. Meget har været en strid om ord og kun en mindre del af litteraturen har fokuseret på at løse problemet. Derfor vil jeg i denne opgave forsøge at være løsningsorienteret i min belysning af hysteriets historie og status i dag. Jeg vil i min opgave gennemgå hysteriets historie og særligt lægge vægt på de teorier, der eksisterer om både sygdommens og selve ordets genese. Denne gennemgang er vigtig for at kunne forstå hysteriets natur - særligt hvorfor man gennem historien har troet på sygdommens eksistens, og hvorfor man endelig valgte at fjerne diagnosen fra de officielle diagnoselister. Efter den historiske gennemgang vil jeg undersøge afskaffelsen af hysteridiagnosen: Var det diagnosen eller...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Kardiovaskulære indices for arbejdsbetinget stress med fokus på heart rate variability under lægers vagtarbejde

Sune Kjems Skuldbøl

Formålet med denne opgave er at belyse om lægers vagtarbejde kan udgøre en helbredsmæssig risiko på grund af stress.

Der er i adskillige undersøgelser fundet en sammenhæng mellem kardiovaskulær sygdom (CVD) og psykisk arbejdsbelastning /stress. Der er ligeledes fundet en sammenhæng mellem skifteholds- og natarbejde og CVD. I den ene af disse undersøgelser blev det konkluderet at denne sammenhæng ikke kunne forklares ud fra grad af anstrengelse ved arbejdet, rygning eller forskel i uddannelse.

Igennem de senere år er der blevet udviklet en non-invasive metode, kaldt heart rate variability (HRV), baseret på EKG målinger med henblik på vurdering af det autonome nervesystems (ANS) funktion. Det er de tidsmæssige variationer mellem QRS komplekserne, bestemt efter afstanden mellem R- takkerne, der måles. Som beskrevet senere...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Mediastinitis in Cardiac Surgery

Gorm Mørk Hansen

Abstract
Introduction and objective: Mediastinitis (M.)
is a rare but potentially devastating
complication to cardiac surgery. However, very
little data exists to illuminate the consequences
of M. in Denmark. The objective of this study
was to examine the clinical outcome of M.
following cardiac surgery at one Danish Dept.
of Cardiothoracic Surgery in terms of prolonged
hospitalization, morbidity (defined as chronic
sequelae) and mortality. Furthermore an
assessment of the effectiveness of VAC therapy
(Vacuum Assisted Closure) in the treatment of
M. was approached given the data available and
by referring to previous studies.
Materials and methods: A retrospective cohort
study of 63 patients with M. postoperative to
either CABG (...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Motorcykelulykker Rigshospitalets Traume Center 2003 til 2006

Christina Matthissen

Motorcyklister er nogen af trafikkens mest udsatte. Den høje hastighed og den ringe beskyttelse de
er udsat for, giver stor risiko for svære traumer ved motorcykelulykker, og antallet af motorcykelulykker har været stærkt stigende siden 2000.

I år 2007 omkom 33 som følge af motorcykeluheld. Det stigende antal fik Havarikommisionen for
Vejtrafikulykker til at iværksætte den, til dato største danske undersøgelse af motorcykelulykker.
Falck registrerede i perioden 10.marts til 31.juli 2008 detaljerede oplysninger, når de blev kaldt ud til motorcykelulykker. Dette med henblik på at kortlægge samtlige omstændigheder omkring ulykken
i forhold til senere rådgivning og profylakse.

VIS DETALJER
DOWNLOAD

Myelin inhibitorerne og deres fælles signalvej

Rúna Olsen

Nogo-A er et protein der sidder på myelinet, der omgiver axoner i CNS. Den N- og C-terminale ende er lokaliseret intracellulært, mens den midterste del, Nogo-66, er ekstracellulært. Nogo-A hæmmer regeneration i CNS. MAG er lokaliseret på samme sted på myelinet, og ligesom Nogo-A hæmmer MAG også regeneration. OMgp er den tredje og seneste af myelin inhibitorerne. Den sidder også på myelin membranen og hæmmer regeneration.

NgR er receptor for disse tre ligander. Den er lokaliseret på plasmamembranen på axonet, og sidder derved overfor de tre myelininhibitorer. Binding af liganderne fører til hæmning af regeneration. NgR har en coreceptor, p75, og det er p75 der aktiverer RhoA, der fører til vækstkonus kollaps. Der er et tredje protein i receptorkomplekset i tillæg til NgR og p75, og dette protein er LINGO-1. LINGO-1 er en...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Neuroæstetikkens betydning for opfattelsen af ansigtsskønhedsidealer og kosmetisk kirurgi

Alia Hussain

RESUMÉ

Formålet med denne bacheloropgave er, at undersøge hvilken betydning neuroæstetikken har for vores opfattelse af ansigtsskønhedsidealer og den kosmetiske kirurgi. Der vil være særligt fokus på emnerne 'fortolkning' og 'ensartethed'.
I løbet af de sidste 15-20 år er der, gennem den neurofysiologiske målemetode functional Magnetic Resonance Imaging, fundet resultater som tyder på, at perceptionen af ansigtsæstetik ikke er så individuel som hidtil antaget. De fleste har hørt ordsproget: "skønhed afhænger af øjet der ser", men med de nye forskningsresultater, som bl.a. viser neural aktivitet i bestemte hjerneområder ved perception af æstetiske ansigter, vil dette altså blive anfægtet, ligesom der forskes i hvorvidt der findes et universelt skønhedsideal.
Fordi forskningsområdet er relativt nyt, er der en del...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Primær immundefekt med nedsat immunglobulin niveu

Shahid Manan

Denne OSVAL har til formål med udgangspunkt i en beskrivelse af det normale infektionsforsvar, at give enoversigtpræget fremstilling af forhold, der har betydning for funktionen af immunsystemet, specielt det specifikke antistof-medierde imunrespons.

Der gives en beskrivelse af den cellulære basis for etablering af et immunrespons, hvorefter antistoffers roller beskrives mere indgående.

VIS DETALJER
DOWNLOAD

Pro-inflammatoriske cytokiners rolle ved udvikling af kronisk inflammatorsik tarm sygdom

Christian Lildal Carranza

Kronisk inflammatorisk tarm sygdom (KIT), dækker over de to sygdomme colitis ulcerosa (UC) og Crohn’s sygdom (CD). Selvom ætiologien for de to sygdomme er ukendt, er der mange bud på sygdommenes ophav. Et godt bud indvolverer cytokinernes kraftige indflydelse på sygdommenes patologi, men man ved endnu ikke, i hvor stor grad cytokinerne bidrager som årsag til, at KIT bryder ud. Det antydes flere steder, at defekter i cytokinreguleringen er medårsag til udviklingen af KIT. Om det så er overekspression af de pro-inflammatoriske cytokiner, overekspression af kemokinerne, forkert regulering af de regulatoriske cytokiner eller over-/underekpression af receptorerne til en af de indvolverede cytokiner, som forårsager udviklingen af KIT, er mindre let at gisne om. Man kunne håbe, at en eventuel cytokinterapi ville gøre det muligt at rette op...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Retrospektiv indsigt i de svært tilskadekomne patienter med penetrerende læsioner indbragt til Rigshospitalets TraumeCenter gennem seksårsperioden 1999-2004

Morten Engsig

Formål:
Denne opgørelse havde til formål, at evaluere de svært tilskadekomne patienter med penetrerende læsioner indbragt til Rigshospitalets TraumeCenter gennem seksårsperioden 1999-2004.

Introduktion:
Det penetrerende traume udgør en ikke negligeabel mængde af det samlede antal af patienter der gennem et år modtager behandling på et traumecenter i et urbant område, og for det ansvarlige traumeteam er disse patienter en udfordring.

TARN er en database for statistisk analyse af traumepatienter registreret på et stort antal hospitaler i Europa, og heriblandt Rigshospitalet. Denne database blev til nærværende opgave valgt som primær datakilde.

Materiale og metode:
Patientgruppen der arbejdes med er en delmængde af det samlede antal af penetrerende læsioner der har været behandlet i Rigshospitalets...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Skal børn med affektkramper behandles med jern?

Katrine Wibe Pedersen

Affektkrampers (affektanfald, convulsiones e furore, Wegbleiben) ætiologi, patofysiologi og behandling er uafklarede. Nye data har belyst spørgsmålene: Øger jernmangelanæmi risikoen for affektkramper hos disponerede børn? Er der evidensbaseret effekt af forebyggende jernbehandling? Kan den eventuelle sammenhæng forklares?

Affektkramper er en af de hyppigste nonepileptiske anfaldsformer i den tidlige barnealder. Prævalensen for svære anfald er ca. 4%. Anfaldene er skræmmende for forældrene, der tror, at barnet er dødt eller døende, og for hvem de ofte hyppige anfald er en belastning. Anfaldene debuterer hyppigst i 6-18-måneders-alderen, altid før 2-års-alderen og svinder (næsten) altid spontant senest ved skolealderen. Langtidsprognosen er ufuldstændigt undersøgt, men der er ikke evidens for, at de kortvarige anoksiepisoder...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Telemedicin - Hvad er det og hvad kan det bruges til?

Espen Skalle

Telemedisin er et relativt ukjent begrep blant leger og andre helsearbeidere. Dette på tross av at telemedisin er ett av de mest ekspansive og innovative områder innefor helsesektoren i dag.

Formålet med denne OSVAL-I oppgave er å svare på hva telemedisin er, samtidig som det gies noen konkrete eksempler på telemedisinske tjenester som allerede finnes i dag. Dette diskuteres opp i mot de Danske overordnende helsepolitiske mål.

Telemedisin, eller digitalt understøttet helseytelser over avstand, beskriver på hvilken måte vi kan benytte moderne teknologi i klinisk sammenheng, helt uavhengig av sted og tid for de involverte parter. I praksis vil dette være digital kommunikasjon i form av video, bilder, tekst og lyd for å dele kunnskap, erfaringer og utføre pasientoppgaver. For legen betyr dette mulighet for et bredere og...VIS DETALJER

DOWNLOAD

The economic impact of dengue hemorrhagic fever on family level in Southern Vietnam

Frederikke Falkencrone Rönsholt

Dengue fever is a viral infection transmitted by mosquitoes (Aedes Aegypti). WHO estimates that 40% of the world’s population live in areas endemic for dengue fever, and that there are approximately 50 million cases of dengue infection worldwide every year.

This study aims to measure the economic consequences of dengue hemorrhagic fever in Southern Vietnam on family level. Estimating the economic impact of dengue fever/dengue hemorrhagic fever is important in order to prioritize resources for research, prevention, and control. So far no studies from Vietnam concerning this subject have been published.

The study is based on standardized interviews. The study includes 175 children at the age 0-15 years, hospitalized in Children’s Hospital No 1 in Ho Chi Minh City during a 10-week period in the fall of 2005. The children’s...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Urinvejsinfektion - Akut ukomplicereret cystitis hos yngre ikke-gravide kvinder

Rizwan Ahmed Butt
Klaus Theede

Urinvejsinfektioner hos yngre kvinder er en udbredt sygdom, og der har i senere år været en diskussion omkring den empiriske behandling, fordi resistensen hos de uropatogene bakterier overfor de mest anvendte antibiotika er stigende. Vi syntes derfor, at det kunne være spændende at belyse denne problematik på basis af et litteraturstudie. Vi valgte at koncentrere os om akut ukompliceret cystitis hos yngre ikke-gravide kvinder for at have mulighed for at lave en bred gennemgang af området. Opgaven er opbygget, så vi i logisk rækkefølge gennemgår de forskellige aspekter af om-rådet. Vi har forsøgt at se problemet fra den almene praktiserende læges synsvinkel, så opgaven giver et billede af de forskellige aspekter set i forhold til den almene befolkning.

Som en del af vores opgave har vi valgt at gennemgå et forholdsvist nyt...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Upload din opgave her!!