Urinvejsinfektion - Akut ukomplicereret cystitis hos yngre ikke-gravide kvinder

Forfatter: 
Rizwan Ahmed Butt
Klaus Theede

Urinvejsinfektioner hos yngre kvinder er en udbredt sygdom, og der har i senere år været en diskussion omkring den empiriske behandling, fordi resistensen hos de uropatogene bakterier overfor de mest anvendte antibiotika er stigende. Vi syntes derfor, at det kunne være spændende at belyse denne problematik på basis af et litteraturstudie. Vi valgte at koncentrere os om akut ukompliceret cystitis hos yngre ikke-gravide kvinder for at have mulighed for at lave en bred gennemgang af området. Opgaven er opbygget, så vi i logisk rækkefølge gennemgår de forskellige aspekter af om-rådet. Vi har forsøgt at se problemet fra den almene praktiserende læges synsvinkel, så opgaven giver et billede af de forskellige aspekter set i forhold til den almene befolkning.

Som en del af vores opgave har vi valgt at gennemgå et forholdsvist nyt studie i forhold til anbefa-linger for gennemførelse af studier i UVI. På den måde har vi fået kendskab til de kriterier, der skal være opfyldt, for at studiernes resultater og konklusioner er pålidelige og har anvendt noget af denne viden til at vurdere den anvendte litteratur. Vi synes, det er vigtigt, at studier gennemføres efter videnskabeligt accepterede kriterier, dels for at studierne bliver mere sammenlignelige og dels at øge studiernes kvalitet.

Opgave-fil: 

Upload din opgave her!!