Kandidatopgave

Mediastinitis in Cardiac Surgery

Forfatter: 
Gorm Mørk Hansen
Hovedvejleder: 
Ovl. Klinisk Lektor Henrik Arendrup, Thoraxkir.afd. RH

Abstract
Introduction and objective: Mediastinitis (M.)
is a rare but potentially devastating
complication to cardiac surgery. However, very
little data exists to illuminate the consequences
of M. in Denmark. The objective of this study
was to examine the clinical outcome of M.
following cardiac surgery at one Danish Dept.
of Cardiothoracic Surgery in terms of prolonged
hospitalization, morbidity (defined as chronic
sequelae) and mortality. Furthermore an
assessment of the effectiveness of VAC therapy
(Vacuum Assisted Closure) in the treatment of Læs hele »

Skal børn med affektkramper behandles med jern?

Forfatter: 
Katrine Wibe Pedersen
Hovedvejleder: 
Finn Ursin Knudsen, MD

Affektkrampers (affektanfald, convulsiones e furore, Wegbleiben) ætiologi, patofysiologi og behandling er uafklarede. Nye data har belyst spørgsmålene: Øger jernmangelanæmi risikoen for affektkramper hos disponerede børn? Er der evidensbaseret effekt af forebyggende jernbehandling? Kan den eventuelle sammenhæng forklares? Læs hele »

Opgave-fil: 

Direkte monitorering af hjernevævsilttension i neurointensiv behandling (TBI)

Forfatter: 
Ragnhild Bye Stavang

Dette litteraturstudie undersøger hvilken evidens der findes i litteraturen for anvendelsen af direkte måling af hjernevævsilttension som klinisk redskab ved behandlingen af patienter med svær traumatisk hjerneskade (TBI). Få komplikationer er forbundet med anvendelse af PbrO2. Monitorfragilitet kan medføre øgede udgifter til nye prober. Metoden giver tidlig og relevant diagnostisk information som konventionelle metoder til cerebral overvågning overser. Klinisk outcome er generelt bedre hos patienter, hvor PbrO2 monitoreres som supplement til standard TBI-monitorering. Læs hele »

Opgave-fil: 

The economic impact of dengue hemorrhagic fever on family level in Southern Vietnam

Forfatter: 
Frederikke Falkencrone Rönsholt
Hovedvejleder: 
Mette Lønstrup Harving, MD

Dengue fever is a viral infection transmitted by mosquitoes (Aedes Aegypti). WHO estimates that 40% of the world’s population live in areas endemic for dengue fever, and that there are approximately 50 million cases of dengue infection worldwide every year. Læs hele »

Opgave-fil: 

Hysteriets eksistens

Forfatter: 
Nadia Lyhne Larsen

Jeg har i min gennemlæsning af litteraturen på området, historisk som medicinsk, undret mig over det manglende fokus på patienternes problemer. Meget har været en strid om ord og kun en mindre del af litteraturen har fokuseret på at løse problemet. Derfor vil jeg i denne opgave forsøge at være løsningsorienteret i min belysning af hysteriets historie og status i dag. Jeg vil i min opgave gennemgå hysteriets historie og særligt lægge vægt på de teorier, der eksisterer om både sygdommens og selve ordets genese. Læs hele »

Opgave-fil: 

Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade

Forfatter: 
Rune Sort

Formålet med dette litteraturstudie er at give en oversigt over rationalet bag anvendelsen af hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade. Læs hele »

Opgave-fil: 

Motorcykelulykker Rigshospitalets Traume Center 2003 til 2006

Forfatter: 
Christina Matthissen

Motorcyklister er nogen af trafikkens mest udsatte. Den høje hastighed og den ringe beskyttelse de
er udsat for, giver stor risiko for svære traumer ved motorcykelulykker, og antallet af motorcykelulykker har været stærkt stigende siden 2000.

I år 2007 omkom 33 som følge af motorcykeluheld. Det stigende antal fik Havarikommisionen for
Vejtrafikulykker til at iværksætte den, til dato største danske undersøgelse af motorcykelulykker. Læs hele »

Opgave-fil: 

Kardiovaskulære indices for arbejdsbetinget stress med fokus på heart rate variability under lægers vagtarbejde

Forfatter: 
Sune Kjems Skuldbøl

Formålet med denne opgave er at belyse om lægers vagtarbejde kan udgøre en helbredsmæssig risiko på grund af stress.

Der er i adskillige undersøgelser fundet en sammenhæng mellem kardiovaskulær sygdom (CVD) og psykisk arbejdsbelastning /stress. Der er ligeledes fundet en sammenhæng mellem skifteholds- og natarbejde og CVD. I den ene af disse undersøgelser blev det konkluderet at denne sammenhæng ikke kunne forklares ud fra grad af anstrengelse ved arbejdet, rygning eller forskel i uddannelse. Læs hele »

Opgave-fil: 

Ekstrahepatisk biliær atresi

Forfatter: 
Mohammad Jafar

Biliær Atresi (BA) er den hyppigste årsag til konjugeret hyperbilirubinæmi i de første levemåneder og dermed den hyppigste årsag til levertransplantation for denne aldersgruppe. Det er en progredierende, idiopatisk, nekroinflammatorisk proces som involverer en del af eller hele det ekstrahepatiske galdegangssystem og fører til diskontinuitet af afløbet og dermed til kolestase, fibrose og cirrhose. De intrahepatiske galdegange er ofte involverede (måske sekundært til de ekstrahepatiske), hvilket gør at nogen vælger blot at kalde det for Biliær Atresi.

Opgave-fil: 

Urinvejsinfektion - Akut ukomplicereret cystitis hos yngre ikke-gravide kvinder

Forfatter: 
Rizwan Ahmed Butt
Klaus Theede

Urinvejsinfektioner hos yngre kvinder er en udbredt sygdom, og der har i senere år været en diskussion omkring den empiriske behandling, fordi resistensen hos de uropatogene bakterier overfor de mest anvendte antibiotika er stigende. Vi syntes derfor, at det kunne være spændende at belyse denne problematik på basis af et litteraturstudie. Vi valgte at koncentrere os om akut ukompliceret cystitis hos yngre ikke-gravide kvinder for at have mulighed for at lave en bred gennemgang af området. Opgaven er opbygget, så vi i logisk rækkefølge gennemgår de forskellige aspekter af om-rådet. Læs hele »

Opgave-fil: 

Upload din opgave her!!