Kandidat-opgaver

Bakteriel Meningitis

Mustafa Bulut

Med udgangspunkt i den seneste viden vil jeg redegøre for sygdommen bakteriel meningitis. Ud fra statistiske data fra Statens Serum Institut vil der være en beskrivelse af sygdommens udbredelse i Danmark, samt de hyppigste årsager til meningitis. Endvidere vil der være en gennemgang af den seneste forskning af patogenesen og patofysiologien for nogle af bakterierne. Til sidst vil jeg vurdere, hvilken effekt adjuverende behandling med dexatmethason har ved akut bakteriel meningitis.

VIS DETALJER
DOWNLOAD

Behandling af proksimale humerusfrakturer, herunder retrospektiv evaluering af ny osteosyntesemetode med Proximal Humeral Internal Locking System (PHILOS)

Henrik Friis Juhl

Den proksimale humerusfraktur er en af de frakturtyper, hvis behandling frembyder flest tekniske vanskeligheder og giver de ringeste kliniske resultater. Hvor korrekt behandlingen af komplicerede skaftbrug på underekstremitens knogler ofte kan give udmærket klinisk resultat, kan proksimale humerusfrakturer med selv mindre dislokation medføre væsentlige funktionelle begrænsninger for patienten. Baggrunden for de mange komplikationer, der er knyttet til behandlingen af den proksimale humerusfraktur skal findes i det komplicerede samspil mellem skulderleddets anatomi og overekstremitetens sammensatte funktionelle natur; i intet andet led i menneskekroppen er en så stor bevægefrihed forbundet med så stort krav til kraft og stabilitet som i skulderledet. Det forhold, at overarmsknoglen normalt påvirkes af træk og ikke kompression, er også...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Direkte monitorering af hjernevævsilttension i neurointensiv behandling (TBI)

Ragnhild Bye Stavang

Dette litteraturstudie undersøger hvilken evidens der findes i litteraturen for anvendelsen af direkte måling af hjernevævsilttension som klinisk redskab ved behandlingen af patienter med svær traumatisk hjerneskade (TBI). Få komplikationer er forbundet med anvendelse af PbrO2. Monitorfragilitet kan medføre øgede udgifter til nye prober. Metoden giver tidlig og relevant diagnostisk information som konventionelle metoder til cerebral overvågning overser. Klinisk outcome er generelt bedre hos patienter, hvor PbrO2 monitoreres som supplement til standard TBI-monitorering. Regulære PbrO2-vejledte behandlingsprotokoller viser lovende, men ikke entydige, resultater. Monitorering af PbrO2 anbefales i kombination med standard ICP/CPP-monitorering.

VIS DETALJER
DOWNLOAD

Ekstrahepatisk biliær atresi

Mohammad Jafar

Biliær Atresi (BA) er den hyppigste årsag til konjugeret hyperbilirubinæmi i de første levemåneder og dermed den hyppigste årsag til levertransplantation for denne aldersgruppe. Det er en progredierende, idiopatisk, nekroinflammatorisk proces som involverer en del af eller hele det ekstrahepatiske galdegangssystem og fører til diskontinuitet af afløbet og dermed til kolestase, fibrose og cirrhose. De intrahepatiske galdegange er ofte involverede (måske sekundært til de ekstrahepatiske), hvilket gør at nogen vælger blot at kalde det for Biliær Atresi.

VIS DETALJER
DOWNLOAD

Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade

Rune Sort

Formålet med dette litteraturstudie er at give en oversigt over rationalet bag anvendelsen af hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade.

Ved traumatisk hjerneskade (TBI) forstås en beskadigelse af hjernen forårsaget af et mekanisk traume. TBI er relativt hyppigt forekommende (1.693 tilfælde i Danmark i 2002) og er en af de hyppigste årsager til død og invaliditet blandt yngre mennesker. Svær TBI medfører ofte forhøjet intrakranielt tryk (ICP), en livstruende og akut behandlingskrævende tilstand. Forhøjet ICP medfører sekundær hjerneskade, og ukontrolleret stigning i ICP er den hyppigste dødsårsag blandt hjerneskadede.

Fordelene ved optimal behandling af forhøjet ICP er derfor åbenlyse både for den enkelte patient og fra en samfundsøkonomisk synsvinkel En hjørnesten i...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Hysteriets eksistens

Nadia Lyhne Larsen

Jeg har i min gennemlæsning af litteraturen på området, historisk som medicinsk, undret mig over det manglende fokus på patienternes problemer. Meget har været en strid om ord og kun en mindre del af litteraturen har fokuseret på at løse problemet. Derfor vil jeg i denne opgave forsøge at være løsningsorienteret i min belysning af hysteriets historie og status i dag. Jeg vil i min opgave gennemgå hysteriets historie og særligt lægge vægt på de teorier, der eksisterer om både sygdommens og selve ordets genese. Denne gennemgang er vigtig for at kunne forstå hysteriets natur - særligt hvorfor man gennem historien har troet på sygdommens eksistens, og hvorfor man endelig valgte at fjerne diagnosen fra de officielle diagnoselister. Efter den historiske gennemgang vil jeg undersøge afskaffelsen af hysteridiagnosen: Var det diagnosen eller...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Kardiovaskulære indices for arbejdsbetinget stress med fokus på heart rate variability under lægers vagtarbejde

Sune Kjems Skuldbøl

Formålet med denne opgave er at belyse om lægers vagtarbejde kan udgøre en helbredsmæssig risiko på grund af stress.

Der er i adskillige undersøgelser fundet en sammenhæng mellem kardiovaskulær sygdom (CVD) og psykisk arbejdsbelastning /stress. Der er ligeledes fundet en sammenhæng mellem skifteholds- og natarbejde og CVD. I den ene af disse undersøgelser blev det konkluderet at denne sammenhæng ikke kunne forklares ud fra grad af anstrengelse ved arbejdet, rygning eller forskel i uddannelse.

Igennem de senere år er der blevet udviklet en non-invasive metode, kaldt heart rate variability (HRV), baseret på EKG målinger med henblik på vurdering af det autonome nervesystems (ANS) funktion. Det er de tidsmæssige variationer mellem QRS komplekserne, bestemt efter afstanden mellem R- takkerne, der måles. Som beskrevet senere...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Mediastinitis in Cardiac Surgery

Gorm Mørk Hansen

Abstract
Introduction and objective: Mediastinitis (M.)
is a rare but potentially devastating
complication to cardiac surgery. However, very
little data exists to illuminate the consequences
of M. in Denmark. The objective of this study
was to examine the clinical outcome of M.
following cardiac surgery at one Danish Dept.
of Cardiothoracic Surgery in terms of prolonged
hospitalization, morbidity (defined as chronic
sequelae) and mortality. Furthermore an
assessment of the effectiveness of VAC therapy
(Vacuum Assisted Closure) in the treatment of
M. was approached given the data available and
by referring to previous studies.
Materials and methods: A retrospective cohort
study of 63 patients with M. postoperative to
either CABG (...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Motorcykelulykker Rigshospitalets Traume Center 2003 til 2006

Christina Matthissen

Motorcyklister er nogen af trafikkens mest udsatte. Den høje hastighed og den ringe beskyttelse de
er udsat for, giver stor risiko for svære traumer ved motorcykelulykker, og antallet af motorcykelulykker har været stærkt stigende siden 2000.

I år 2007 omkom 33 som følge af motorcykeluheld. Det stigende antal fik Havarikommisionen for
Vejtrafikulykker til at iværksætte den, til dato største danske undersøgelse af motorcykelulykker.
Falck registrerede i perioden 10.marts til 31.juli 2008 detaljerede oplysninger, når de blev kaldt ud til motorcykelulykker. Dette med henblik på at kortlægge samtlige omstændigheder omkring ulykken
i forhold til senere rådgivning og profylakse.

VIS DETALJER
DOWNLOAD

Skal børn med affektkramper behandles med jern?

Katrine Wibe Pedersen

Affektkrampers (affektanfald, convulsiones e furore, Wegbleiben) ætiologi, patofysiologi og behandling er uafklarede. Nye data har belyst spørgsmålene: Øger jernmangelanæmi risikoen for affektkramper hos disponerede børn? Er der evidensbaseret effekt af forebyggende jernbehandling? Kan den eventuelle sammenhæng forklares?

Affektkramper er en af de hyppigste nonepileptiske anfaldsformer i den tidlige barnealder. Prævalensen for svære anfald er ca. 4%. Anfaldene er skræmmende for forældrene, der tror, at barnet er dødt eller døende, og for hvem de ofte hyppige anfald er en belastning. Anfaldene debuterer hyppigst i 6-18-måneders-alderen, altid før 2-års-alderen og svinder (næsten) altid spontant senest ved skolealderen. Langtidsprognosen er ufuldstændigt undersøgt, men der er ikke evidens for, at de kortvarige anoksiepisoder...VIS DETALJER

DOWNLOAD

The economic impact of dengue hemorrhagic fever on family level in Southern Vietnam

Frederikke Falkencrone Rönsholt

Dengue fever is a viral infection transmitted by mosquitoes (Aedes Aegypti). WHO estimates that 40% of the world’s population live in areas endemic for dengue fever, and that there are approximately 50 million cases of dengue infection worldwide every year.

This study aims to measure the economic consequences of dengue hemorrhagic fever in Southern Vietnam on family level. Estimating the economic impact of dengue fever/dengue hemorrhagic fever is important in order to prioritize resources for research, prevention, and control. So far no studies from Vietnam concerning this subject have been published.

The study is based on standardized interviews. The study includes 175 children at the age 0-15 years, hospitalized in Children’s Hospital No 1 in Ho Chi Minh City during a 10-week period in the fall of 2005. The children’s...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Urinvejsinfektion - Akut ukomplicereret cystitis hos yngre ikke-gravide kvinder

Rizwan Ahmed Butt
Klaus Theede

Urinvejsinfektioner hos yngre kvinder er en udbredt sygdom, og der har i senere år været en diskussion omkring den empiriske behandling, fordi resistensen hos de uropatogene bakterier overfor de mest anvendte antibiotika er stigende. Vi syntes derfor, at det kunne være spændende at belyse denne problematik på basis af et litteraturstudie. Vi valgte at koncentrere os om akut ukompliceret cystitis hos yngre ikke-gravide kvinder for at have mulighed for at lave en bred gennemgang af området. Opgaven er opbygget, så vi i logisk rækkefølge gennemgår de forskellige aspekter af om-rådet. Vi har forsøgt at se problemet fra den almene praktiserende læges synsvinkel, så opgaven giver et billede af de forskellige aspekter set i forhold til den almene befolkning.

Som en del af vores opgave har vi valgt at gennemgå et forholdsvist nyt...VIS DETALJER

DOWNLOAD

Upload din opgave her!!